સામાજિક વિજ્ઞાન

એકલવ્ય (સ્લાઈડ શો)

સાંસ્કૃતિક વનો : વન વિભાગ : ગુજરાત રાજ્ય  

નકશાના પ્રકાર, પૃથ્વીનો ગોળો, એટલાસ વિશેની સમજ  

ફ્લેગ કોડ ઓફ ઇન્ડિયા (અંગ્રેજી) 

વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રધ્વજ, દેશનું નામ અને રાજધાનીનું નામ  


એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

પાઠ-૧ ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન

પાઠ-૨ આપણી આસપાસ શું ?

પાઠ-૩ ભારતનું બંધારણ 

પાઠ-૪ વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા ?

પાઠ-૫ પ્રાકૃતિક પ્રકોપો 

પાઠ-૬ અંગ્રેજ શાસનની ભારત પર અસર 

પાઠ-૭ આબોહવાકીય ફેરફાર 

પાઠ-૮ લોકશાહી દેશમાં સંસદની ભૂમિકા 

પાઠ-૯ ઈ.સ.૧૮૫૭નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ 


એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર


પાઠ-૧ બે મહારાજ્યો 

પાઠ-૨ પૃથ્વી ફરે છે 

પાઠ-૩ સરકાર 

પાઠ-૪ રાજપૂત યુગ 

પાઠ-૫  સ્થળ અને સમય 

પાઠ-૬ મધ્યયુગીન શાસનવ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય 

પાઠ-૭ ભારત : સ્થાન,સીમા, વિસ્તાર અને ભૂપૃષ્ઠ 

પાઠ-૮ મધ્યયુગનું દિલ્લી દર્શન 

પાઠ-૯ રાજ્યની શાસનવ્યવસ્થા 

એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૬, દ્વિતીય સત્ર


પાઠ-૧ પ્રાચીન સમાજજીવન 

પાઠ-૨ ગુજરાતની આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો  


પાઠ-૩ મહાજનપદ સમયની શાસન વ્યવસ્થા  


પાઠ-૪ સ્થાનિક સરકાર (ગ્રામીણ) 


પાઠ-૫ ગુજરાત,ખેતી,ઉદ્યોગ અને પરિવહન  


પાઠ-૬ સ્થાનિક સરકાર (શહેર) 


પાઠ-૭ શાંતિ અને અહિંસાનો સંગમ 


પાઠ-૮ આપણે ગુજરાતી  


પાઠ-૯ સમ્રાટ અશોક  


પાઠ-૧૦ આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન  


પાઠ-૧૧ હક્ક અને ફરજ (સિક્કાની બંને બાજુ) 


પાઠ-૧૨ ગુપ્ત સામ્રાજ્ય  


પાઠ-૧૩ ખંડ પરિચય : અજાયબ ખંડ ઍન્ટાર્કટિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા  

એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૭, દ્વિતીય સત્ર


પાઠ-૧ મધ્યયુગીન ગુજરાત 

પાઠ-૨ ભારત : આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો 

પાઠ-૩ અદાલતો શા માટે ?

પાઠ-૪ મુઘલ સામ્રાજ્ય : સ્થાપના અને વિતરણ 

પાઠ-૫ ભારત : ખેતી, ઉદ્યોગ અને પરિવહન 

પાઠ-૬ મુઘલ સામ્રાજ્ય : સુવર્ણયુગ અને અસ્ત 

પાઠ-૭ બજારમાં ગ્રાહક 

પાઠ-૮ મધ્યકાલીન સ્થાપત્યો 

પાઠ-૯ ભારત : લોકજીવન 

પાઠ-૧૦ જાહેર મિલકત 

પાઠ-૧૧ ઈશ્વર સાથે અનુરાગ 

પાઠ-૧૨ ખંડ પરિચય : ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા અને યુરોપ એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૮, દ્વિતીય સત્ર


પાઠ-૧ ધાર્મિક-સામાજિક જાગૃતિ 
પાઠ-૨ પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ 
પાઠ-૩ ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ 
પાઠ-૪ સર્વોચ્ચ અદાલત 
પાઠ-૫ ભારતના ક્રાંતિવીરો 
પાઠ-૬ માનવ સંસાધન 
પાઠ-૭ મહાત્માના માર્ગ પર : ૧ 
પાઠ-૮ ભારતની સમસ્યાઓ અને ઉપાય 
પાઠ-૯ આપણી અર્થવ્યવસ્થા 
પાઠ-૧૦ મહાત્માના માર્ગ પર : ૨ 
પાઠ-૧૧ સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (યુ.એન.)
પાઠ-૧૨ આઝાદી અને ત્યાર પછી...
પાઠ-૧૩ સ્વતંત્ર ભારત 
પાઠ-૧૪ ખંડ પરિચય : આફ્રિકા અને એશિયા 

ધોરણ : ૬ થી ૮ સામાજિક વિજ્ઞાન, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોના જવાબ (રાજેશ પ્રજાપતિ)
ધોરણ : ૬ થી ૮ સામાજિક વિજ્ઞાન, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોના જવાબ (રાજેશ પ્રજાપતિ)

 
ધોરણ : ૬ થી ૮, સામાજિક વિજ્ઞાન, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

ધોરણ : ૬ થી ૮, સામાજિક વિજ્ઞાન, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)


સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૮, પ્રથમ સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 


૧. ભારતમાં યુરોપીય પ્રજાનું આગમન
૨. આપણી આસપાસ શું ?
૩. ભારતનું બંધારણ
૪. વેપારી શાસક કેવી રીતે બન્યા ?
૫. પ્રાાકૃતિક આપત્તિઓ
૬. અંગ્રેજ શાસનની ભારત પર અસર
૭. વાતાવરણીય ફેરફાર
૮. લોકશાહી દેશમાં સંસદની ભૂમિકા
૯. ઇ.સ. ૧૮૫૭ નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ


સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૮, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

૧. ધાર્મિક-સામાજિક જાગૃતિ
૨. પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ
૩. ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ
૫. ભારતના ક્રાન્તિવીરો
૬. માનવસંસાધન
૭. મહાત્માના માર્ગ પર - ૧
૮. ભારતની સમસ્યાઓ અને ઉપાય 
૯. આપણી અર્થવ્યવસ્થા
૧૦. મહાત્માના માર્ગ પર - ૨
૧૧. સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (યુ.એન.)
૧૨. આઝાદી અને ત્યાર પછી ...
૧૩. સ્વતંત્ર ભારત
૧૪.૧ ખંડ પરિચય : આફ્રિકા
૧૪.૨ ખંડ પરિચય : એશિયા


સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૭, પ્રથમ સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

૧. બે મહારાજ્યો
૨. પૃથ્વી ફરે છે.
૩. સરકાર
૪. રાજપૂતયુગ
૫. સ્થળ અને સમય
૬. મધ્યયુગીન શાસનવ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય
૭. ભારતઃ સ્થાન, સીમા, વિસ્તાર અને ભૂપૃષ્ઠ
૮. મધ્યયુગનું દિલ્લી દર્શન
૯. રાજ્યની શાસનવ્યવસ્થા


સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૭, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

૧. મધ્યયુગીન ગુજરાત
૨. ભારતઃ આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો
૩. અદાલતો શા માટે ?
૪. મુઘલ સામ્રાજ્યઃ સ્થાપના અને વિસ્તરણ
૫. ભારતઃ ખેતી, ઉદ્યોગ અને પરિવહન
૭. બજારમાં ગ્રાહક
૮. મધ્યકાલીન સ્થાપત્યો
૯. ભારતઃ લોકજીવન
૧૦. ખંડ પરિચયઃ ઉત્તર અમેરિકા
૧૦. ખંડ પરિચયઃ યુરોપ
૧૦. ખંડ પરિચયઃ ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા અને યુરોપ


સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૬, પ્રથમ સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 


 1. ઇતિહાસ જાણવાના સ્રોત 
 2. ચાલો નકશો સમજીએ
 3. નાગરિકતા
 4. માનવજીવનની શરૂઆત
 5. આપણું ઘર - પૃથ્વી
 6. સ્થાયી જીવનની શરૂઆત
 7. ગુજરાતઃ સ્થાન, સીમા અને ભૂપૃષ્ઠ
 8. પ્રાચીન નગરો
સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૬, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

 1. પ્રાચીન સમાજ જીવન 
 2. ગુજરાતની આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો
 3. મહાજનપદ સમયની શાસનવ્યવસ્થા
 4. સ્થાનિક સરકાર (ગ્રામીણ)
 5. ગુજરાતઃ ખેતી, ઉદ્યોગ અને પરિવહન
 6. સ્થાનિક સરકાર (શહેર)
 7. શાંતિ અને અહિંસાનો સંગમ
 8. આપણે ગુજરાતી
 9. સમ્રાટ અશોક
 10. આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન
 11. હક અને ફરજ (સિક્કાની બંને બાજુ)
 12. ગુપ્ત સામ્રાજ્ય
 13. ખંડ પરિચય અજાયબ ખંડઃ એન્ટાર્કટિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા  

36 ટિપ્પણીઓ:

 1. YOUR WORK IS GOOD.I NEED STD.6-8 S.S. UNIT TEST BUT HERE IS ONLY STD.8 SO STD.6-7 NI UNIT TEST KAYRE MUKASO

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. નમસ્તે સાહેબ સેવાનું ખુબજ ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છો એ બદલ આપનો ખુબ -ખુબ આભાર સાહેબ હું એકમ કસોટીની લીંક મારા બ્લોગ પર મુકવા માગું છું જો સાહેબ આપણી પરવાનગી હોય તો એ તબક્કે હું આપનો આભારી રહીશ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. Khub j saru work chhe saheb aapnu... Jivan ma pragati karo tevi khara dil thi prabhu ne prathana..

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. Khub j saru work chhe saheb aapnu... Jivan ma pragati karo tevi khara dil thi prabhu ne prathana..

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. ખૂબજ ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છો. દરેક પ્રશ્નના માર્ક ૧ અને પોઈન્ટ ૧ રાખો જેથી સ્ટુડન્ટ રીપોર્ટ્કાર્ડમાં ગુણ લખી શકાય

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. વર્ગખંડકાર્યમા ખુબજ ઉપયોગી થાય તેવું સરસ સાહિત્ય અહીંથી ઉપ્લબ્ધ થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. Respected sir
  Std 6th ni Gujarati medium mate social science ni navi book aavi chhe te PDF ma mukva vinanti chhe.... Athva koi link hoi to mukjo jethi book download Kari sakai....

  જવાબ આપોકાઢી નાખો