આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

મહાત્મા ગાંધી

મારી માતૃભાષા ગમે તેટલી અધૂરી હોય તોયે માની છાતીએથી હું અળગો ન થાઉં તેમ માતૃભાષાથી પણ ન થાઉં. મારા જીવનને ઘડનારું દૂધ મને તેના સિવાય બીજે ક્યાંથી મળે ?

ઉમાશંકર જોષી

માતૃભાષાનું શિક્ષણ વ્યક્તિનું નિર્માણ કરે છે; ચારિત્ર્યનું ઘડતર કરે છે અને સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે.

પ્રો.યશપાલ

બાળકને પોતાની માતૃભાષામાં શીખવા ન દેવું એ એમની સામેનો મોટો ગુનો છે.

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

માતૃભાષા વગર નથી આનંદ, નથી અભિવ્યક્તિ કે નથી વ્યક્તિવિકાસ.

દેવાંગભાઈ દેસાઈ

અન્ય ભાષાનું શિક્ષણ સ્વાદિષ્ટ વાનગી અને માતૃભાષા રોજિંદું ભોજન છે.

20 જુલાઈ 2021

ધોરણ - 8, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 8, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 8, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 8, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 8, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 7, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 7, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 7, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 7, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 7, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 6, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 6, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 6, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 6, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 6, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 5, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 5, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 5, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 5, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 5, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 4, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 4, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 4, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 4, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 4, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 3, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 3, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 3, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 3, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 3, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 2, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 2, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 2, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 2, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 2, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 1, ઘરે શીખીએ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર,  સમગ્ર શિક્ષા, ગાંધીનગર,  યુનિસેફ ગાંધીનગર,  આઈટુવી ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર  દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ઘરે શીખીએ ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરો.


ધોરણ - 1, ઘરે શીખીએ, જૂન : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 1, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ - 1, ઘરે શીખીએ, ઓગસ્ટ : 2020      ડાઉનલોડ કરો

 

ધોરણ - 1, ઘરે શીખીએ, જુલાઈ : 2021      ડાઉનલોડ કરો

30 જૂન 2021

ગીત ગુંજન - 6 (126 થી 150)

126. ન હો સાથ કોઈ અકેલે બઢો તુમ

127. આ સેતુ હિમાચલ રાષ્ટ્રદેવનો

128. ભારત દેશ મહાન મારો ભારત દેશ મહાન

129. ભારત હમારી મા હૈ

130. ધ્યેય સાધના અમર રહે

131. એક એક પગ બઢતે જાયે

132. હે જન્મભૂમિ ભારત હે કર્મભૂમિ ભારત

133. હિન્દુ હૈ હમ હિન્દુ હૈ

134. હિન્દુ યુવકો આજ કા યુગ

135. હિન્દુસ્થાન મેં હિન્દુ ચેતના

136. જાગો યુવકો આજ દેશની

137. જય જય કારા રે

138. જયતુ જગતી હિન્દુતા

139. જીવન મેં કુછ કરના હૈ તો

140. જ્યોતિ જલા નિજ પ્રાણ કી

141. કણ કણ મેં યદી

142. લો શ્રદ્ધાંજલિ વંદનીય મા

143. મા ભારતી શરદ જનની

144. મકરસંક્રાંતિનો પર્વ સંદેશ આ

145. મેં જગમે સંઘ બસાઉ

146. મુક્ત હો ગગન સદા

147. પિતા વારયા તે લાલ ચારે વારે

148. રણ ખેંતા અકબર રી સેના

149. સાધક બન હમ આજ જા રહે

150. વીરવ્રતી હૈ કર્મવીર હૈ

19 જૂન 2021

ધોરણ - 12 સાયન્સ, પેપર સેટ (રીપીટર વિદ્યાર્થીઓ માટે) શ્રી સરદાર પટેલ વિદ્યાલય, સુરેન્દ્રનગર

ધોરણ : 12 સાયન્સ બોર્ડના વર્ષ : 2020 - 21 ના રીપીટર વિદ્યાર્થીઓ માટે પેપર સેટ 

પેપર સેટ તૈયાર કરનાર સંસ્થા : શ્રી સરદાર પટેલ વિદ્યાલય, સુરેન્દ્રનગર 

સમાવિષ્ટ વિષયો : 

ગણિત - 4 પેપર સેટ 

જીવવિજ્ઞાન - 4 પેપર સેટ 

ભૌતિકવિજ્ઞાન - 4 પેપર સેટ 

રસાયણવિજ્ઞાન - 4 પેપર સેટ 


અગત્યના પ્રશ્નપત્રોનો પેપર સેટ :      ડાઉનલોડ કરો