આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

સંસ્કૃત

સંસ્કૃત – અંગ્રેજી શબ્દકોશ 

વ્યવહારિક સંસ્કૃત વાક્યો 

ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ-૧  

ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ-૨  

ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ-૩  

એકમ કસોટી : સંસ્કૃત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

एकम - १ - २ चित्रपदानि 
एकम - ३ आत्मश्रद्धायाः प्रभावः 
एकम - ४ एहि सुधीर 
एकम - ५ शीलायाः प्रवासः 
एकम - ६ विनोदपद्यानि 
एकम - ७ सङ्ख्या  
एकम - ८ मम दिनचर्या 
एकम - ९ भाषासज्जता 

ધોરણ : ૬ થી ૮, સંસ્કૃત, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

ધોરણ : ૬ થી ૮, સંસ્કૃત, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)
 

33 ટિપ્પણીઓ:

 1. ખુબ ખુબ આભાર ભરતભાઈ! ખુબ સુંદર કામ કરી રહ્યા છો! હું તમારા કાર્યનો આદર કરું છું અને મારી શાળામાં ઉપયોગ કરું છું. ધો- ૭ અને ૬ ની પ્રથમ સત્રની સંસ્કૃતની એકમ કસોટીઓ મુકવા વિનંતી...
  દિનેશ પ્રજાપતિ,
  મુખ્યશિક્ષક, હાંસલપુર(બેચ.) પ્રાથમિક શાળા, તા- માંડલ, જિલ્લો- અમદાવાદ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. NAS STD 8 ભાષા ના પ્રશ્નો બાબત કઇ હોય તો મુકવા વિનંતી

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. Superb work .....thanks a lot .....may God bless you always !!!! May live long !!!!

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. ખૂબ જ સરસ વાંચવા લાયક ...ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. ખૂબ સરસ એકમ કસોટીઓ લેવાની થાય છે તેં અંગે આ કામ આવશે ....આભાર હિરેન સર અને ભરત સર

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. નમસ્કાર
  સંસ્કૃતમાં ધોરણ ૧ થી સીખવાડો તો તમારો ખુબખુબ આભાર. હું સી એન વિધાલય અમદાવાદની છાત્રા હતી. હું સંસ્કૃત સીખેલી છું . જ્યારે હવન કરતી વખતે સ્લોક બોલું ત્યારે ભાસાંતર જોવાની જરુર ના પડે .
  આભાર🙏🏻

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. your article so amazing and informative. Your writing skill is also very well. Your article is really addictive. Keep posting. keep sharing the knowledge. I love to read your articles.
  english stories english short stories with moral value What is the factorial of 100

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 8. I appreciate you sharing this excellent knowledge with all of us. The more you produce, the better.
  Awe-inspiring clips. An fantastic effort. https://hdlicense.net/zenmate-vpn-crack-torrent/

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 9. Thanks for sharing such great information. Your website is awesome. I am impressed by the information that you provide on your blog. It is a sign of how well you know this topic. You have saved this site page and I will be back for more content. You, my pal, ROCK! I discovered the info I had searched for everywhere and couldn't find across. What an amazing site!

  eM Client Pro Crack

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 10. Thank you for sharing this wonderful information.Your site is amazing. I am impressed by the information that you provide on your blog. It is a sign of how well you know this topic. I have saved this page to my bookmarks, I will be back to read more posts. You, my pal, ROCK! I discovered the info I've searched all over but couldn't find it across.What is a fantastic site

  eM Client Pro Crack

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 11. I am very impressed with your post because this post is very beneficial for me and provide a new knowledge to me. this blog has detailed information, its much more to learn from your blog post.I would like to thank you for the effort you put into writing this page.
  I also hope that you will be able to check the same high-quality content later.Good work with the hard work you have done I appreciate your work thanks for sharing it. It Is very Wounder Full Post.This article is very helpful, I wondered about this amazing article.. This is very informative.
  “you are doing a great job, and give us up to dated information”.
  windows-10-crack/
  master-pdf-editor-crack/
  cleanmypc-crack/
  adobe-xd-crack/
  pitrinec-perfect-keyboard-professional-crack-2/

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 12. iDevice MANAGER CRACK is an bold application that ambitions to will let you manage each factor of your jailbroken iDevice,It is viable to very effortlessly make your mp3 layout files to your chosen ringtone.
  Camtasia Studio is an incredible programming for making video instructional exercises and introductions.
  Soundpad crack is a utility application software that digitally composes the voice in a microphone signal. The software has a creative layout, high quality of sound production to add up more voice.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો

 13. I am very thankful for the effort put on by you, to help us, Thank you so much for the post it is very helpful, keep posting such type of Article.
  Adobe Acrobat Pro DC Crack
  CPUID HWMonitor Pro Crack

  જવાબ આપોકાઢી નાખો