આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

સરકારી નિયમ સંગ્રહ

Gujarat Juvenile Justice  (Care and Protection of Children) Rules, 2011

THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION ACT, 1993

The National Policy for Children, 2013 (અંગ્રેજી)   

ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ : ૨૦૧૩ 

ગુજરાત જુવેનાઈલ જસ્ટીસ રૂલ્સ : ૨૦૧૧  (ગુજરાતી)  

ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ : ૧૯૯૩ (ગુજરાતી) 

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ : ૧૯૪૭ (ગુજરાતી)  

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયમો : ૧૯૪૯ (ગુજરાતી)  

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૭૨ (૧૯૮૭ સુધીના સુધારા) (ગુજરાતી)

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૭૨ (૨૦૧૦ સુધીના સુધારા) (ગુજરાતી)

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૭૨ (અંગ્રેજી)

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો : ૧૯૭૪ (ગુજરાતી)

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (નોકરીની સામાન્ય શરતો) 

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પગાર આધારિત ભથ્થા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પગાર)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પેન્શન)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રાજ્યેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રતિનિયુક્તિ, ફરજમોકૂફી, બરતરફી અને રૂખસદ)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (મુસાફરી ભથ્થા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (રજા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (રહેણાકના મકાનોમાં વસવાટ)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો : ૧૯૬૭

ગુજરાત રાજ્ય સેવા ( શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો : ૧૯૭૧

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો : ૧૯૭૧  

ગુજરાત લોકાયુક્ત અધિનિયમ : ૧૯૮૬ (ગુજરાતી)

ગુજરાત લોકાયુક્ત નિયમો : ૧૯૮૯ (ગુજરાતી)

ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યોના પગાર તથા ભથ્થા બાબતનો અધિનિયમ તથા નિયમો - ૧૯૬૦ (૧૧ મી આવૃત્તિ-૨૦૦૭)  

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંસ્થા (નિયમન) અધિનિયમ : ૧૯૮૪ (અંગ્રેજી)

ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ કોડ : ૧૯૬૪ (સહાયક અનુદાન નિયમ સંગ્રહ : ૧૯૬૪)

જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ : ૨૦૧૨ (ગુજરાતી)

નાણાકીય સત્તા (સોંપણી) નિયમો : ૧૯૯૮ (ગુજરાતી)  

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૯ અંતર્ગત લોકલ ઓથોરીટીની રચના 

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ૨૦૦૯ (અંગ્રેજી)

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ૨૦૦૯ (ગુજરાતી)

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ૨૦૧૨ (ગુજરાત રાજ્ય અંગ્રેજી)

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ૨૦૧૨ (ગુજરાત રાજ્ય - ગુજરાતી)

માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ (ગુજરાતી)

મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ : ૧૯૫૦ (ગુજરાતી) 

યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન અધિનિયમ : ૧૯૫૬ (હિન્દી)  

રાષ્ટ્રીય પાઠ્યચર્યાની રૂપરેખા - ૨૦૦૫ (NCF-2005) (ગુજરાતી)  

રાષ્ટ્રીય પાઠ્યચર્યાની રૂપરેખા - ૨૦૦૫ (NCF-2005) (હિન્દી)  

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS)  

કચેરી કાર્યપદ્ધતિ (સચિવાલયના વિભાગો માટે)

ગુજરાત રાજ્ય ખરીદ નીતિ ૨૦૧૬

ગુજરાત નાણાકીય નિયમો  ૧૯૭૧

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ટિપ્પણીઓ:

 1. નાણાકીય સત્તા સોંપણી નિયમો-૧૯૯૮ please send me...

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. ગુજરાત પંચાયત સેવા નિયમો,1998 મોકલાવ વિનંતિ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. ગુજરાત પંચાયત સેવા નિયમો,1998 મોકલાવ વિનંતિ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. ગુજરાત નાણાકીય નિયમો ૧૯૭૧ મળી સકે ?

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્તણુક નિયમો ૧૯૯૮ મોકલી આપશો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. ગાગર માં સાગર.
  ખુબજ સરસ માહિતી.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો