આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

સરકારી નિયમ સંગ્રહ

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ– ૨૦૦૯ (ગુજરાતી)

માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૫ (ગુજરાતી)

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ : ૧૯૪૭ (ગુજરાતી)  

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયમો : ૧૯૪૯ (ગુજરાતી)  

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંસ્થા (નિયમન) અધિનિયમ : ૧૯૮૪ (અંગ્રેજી)

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ – ૧૯૭૨ (ગુજરાતી)

રાષ્ટ્રીય પાઠ્યચર્યાની રૂપરેખા - ૨૦૦૫ (NCF-2005) (ગુજરાતી)  

રાષ્ટ્રીય પાઠ્યચર્યાની રૂપરેખા - ૨૦૦૫ (NCF-2005) (હિન્દી)  

યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન અધિનિયમ : ૧૯૫૬ (હિન્દી)  

THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION ACT, 1993

Gujarat Juvenile Justice  (Care and Protection of Children) Rules, 2011

ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ : ૨૦૧૩ 

ગુજરાત લોકાયુક્ત અધિનિયમ : ૧૯૮૬ (ગુજરાતી)

ગુજરાત લોકાયુક્ત નિયમો : ૧૯૮૯ (ગુજરાતી)

મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ : ૧૯૫૦ (ગુજરાતી)  

નાણાકીય સત્તા (સોંપણી) નિયમો : ૧૯૯૮ (ગુજરાતી)  

The National Policy for Children, 2013 (અંગ્રેજી)   

જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ : ૨૦૧૨ (ગુજરાતી)

ગુજરાત જુવેનાઈલ જસ્ટીસ રૂલ્સ : ૨૦૧૧  (ગુજરાતી)  

મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ : ૧૯૫૦ (ગુજરાતી) 

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS)  

ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ : ૧૯૯૩ (ગુજરાતી) 

ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યોના પગાર તથા ભથ્થા બાબતનો અધિનિયમ તથા નિયમો - ૧૯૬૦ (૧૧ મી આવૃત્તિ-૨૦૦૭)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (નોકરીની સામાન્ય શરતો) 

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પગાર)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પગાર આધારિત ભથ્થા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (મુસાફરી ભથ્થા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (રહેણાકના મકાનોમાં વસવાટ)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (રજા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રાજ્યેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રતિનિયુક્તિ, ફરજમોકૂફી, બરતરફી અને રૂખસદ)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પેન્શન)  

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો : ૧૯૭૧  

16 ટિપ્પણીઓ:

 1. નાણાકીય સત્તા સોંપણી નિયમો-૧૯૯૮ please send me...

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. ગુજરાત પંચાયત સેવા નિયમો,1998 મોકલાવ વિનંતિ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. ગુજરાત પંચાયત સેવા નિયમો,1998 મોકલાવ વિનંતિ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. ગુજરાત નાણાકીય નિયમો ૧૯૭૧ મળી સકે ?

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્તણુક નિયમો ૧૯૯૮ મોકલી આપશો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો