આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

ઉપયોગી પત્રકો

પત્રક - A રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનું પત્રક (૨૦ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ) (ધોરણ : ૩ થી ૮)
પત્રક - B વ્યક્તિત્વ વિકાસ પત્રક (૪૦ વિધાન) (ધોરણ : ૩ થી ૮)
પત્રક - C પરિણામ પત્રક (ધોરણ : ૩ થી ૮)
પત્રક - D - 1 પ્રગતિ પત્રક (ધોરણ : ૧)
પત્રક - D - 2 પરિણામ પત્રક (ધોરણ : ૧)
પત્રક - D - 3 પ્રગતિ પત્રક (ધોરણ : ૨)
પત્રક - D - 4 પરિણામ પત્રક (ધોરણ : ૨)
પત્રક - E સર્વગ્રાહી વિકાસાત્મક સંગૃહિત પ્રગતિ પત્રક (ધોરણ : ૧ થી ૮)
પત્રક - F પ્રગતિ પત્રક (ધોરણ :  ૩ થી ૮)
શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (શિક્ષક માર્ગદર્શિકા) SCE


ISBN નંબર મેળવવા માટેનું ફોર્મ :      WORD FILE        PDF FILE 
તારીખ પરથી વાર શોધો : EXCEL FILE
STD કોડ પરથી શહેરનું નામ અને શહેરના નામ પરથી કોડ શોધો : EXCEL FILE
ઉંચાઈ પ્રમાણે વજનની સરખામણી દર્શાવતો કોઠો BMI સાથે : EXCEL FILE
જન્મતારીખ દાખલ કરી વર્ષ, માસ, દિવસ,કલાક, મિનિટ, સેકન્ડ, મિલીસેકન્ડ, કુલ અઠવાડિયા, જન્મનો વાર શોધો : EXCEL FILE 
જન્મતારીખ દાખલ કરી વર્ષ, માસ, દિવસ શોધો : EXCEL FILE
પ્રાણ અરજીપત્રકનો નમૂનો :    WORD FILE        PDF FILE

7 ટિપ્પણીઓ: