આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

પરિપત્રો


સરકારી અધિકારીઓ / કર્મચારીઓએ ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી હસ્તકનાં સરકાર માન્ય પરીક્ષા કેન્દ્રો પરથી પાસ કરેલ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC / CCC+ ની ૪૦૦ / ૪૫૦ ગુણની પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રોને માન્યતા આપવા બાબત (સામાન્ય વહીવટ વિભાગ) તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

"જ્ઞાનકુંજ" પ્રોજેક્ટ (ફેઝ-૨ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦) ના અમલીકરણ બાબત (ગુજરાત શાળા શિક્ષણ પરિષદ) તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૦ 

1 ટિપ્પણી: