આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

શૈક્ષણિક મોડ્યુલ

પ્રજ્ઞા અભિગમ તાલીમ મોડ્યુલ 


 1. પ્રજ્ઞા : પ્રારંભિક શિક્ષક તાલીમ 
 2. પ્રજ્ઞા : હેન્ડ હોલ્ડીંગ પર્સન તાલીમ 
 3. પ્રજ્ઞા : નવસંસ્કરણ શિક્ષક તાલીમ 
 4. પ્રજ્ઞા : પ્રારંભિક તજજ્ઞ તાલીમ 
 5. પ્રજ્ઞા : પ્રારંભિક શિક્ષક તાલીમ (અલગ આવૃત્તિ)
 6. પ્રજ્ઞા : તજજ્ઞ નવસંસ્કરણ તાલીમ 
 7. પ્રજ્ઞા : શિક્ષક નવસંસ્કરણ તાલીમ 

IED તાલીમ મોડ્યુલ 


રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન તાલીમ મોડ્યુલ 


 1. બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ : ૨૦૦૯ 

શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ તાલીમ મોડ્યુલ 


 1. પંચાયતી રાજ સંસ્થા (PRI) તાલીમ મોડ્યુલ : નવેમ્બર ૨૦૧૧ 
 2. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) તાલીમ મોડ્યુલ : નવેમ્બર ૨૦૧૧ 
 3. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) અને પંચાયતી રાજ સંસ્થા (PRI) ના સભ્યોનું તાલીમ મોડ્યુલ : ઓગસ્ટ - ૨૦૧૨  
 4. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ બાંધકામ પ્રવૃત્તિની માર્ગદર્શિકા 
 5. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) અને પંચાયતી રાજ સંસ્થા (PRI) ના સભ્યોનું તાલીમ મોડ્યુલ : ઓગસ્ટ - ૨૦૧૩ 
 6. એસએમસી સશક્તિકરણ રીસોર્સ પર્સન તાલીમ મોડ્યુલ 
સ્પેશિયલ ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ (STP) તાલીમ મોડ્યુલ 


 1. સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP) માર્ગદર્શિકા : ભાગ - ૧ એપ્રિલ - ૨૦૧૨ 
 2. સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP) માર્ગદર્શિકા : ભાગ - ૨ એપ્રિલ - ૨૦૧૨
 3. વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા માસ્ટર ટ્રેનર તાલીમ મોડ્યુલ : વર્ષ : ૨૦૧૨-૧૩ 
 4. સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP) માર્ગદર્શિકા
નાણાકીય વ્યવસ્થાપન 

નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને પ્રાપ્તિ માટેની કાર્યપદ્ધતિ 

NCERT નાં Quality Monitoring Formats (QMTs) ભરવા માટેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ  

ADEPTS ના વિધાનો, પરિમાણ અને તારીજ  

GOOD PRACTICES NEW INITIATIVES FOR EDUCATION IN GUJARAT (શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શિક્ષણક્ષેત્રે શરૂ કરવામાં આવેલ નવીન પહેલની માહિતી) 

પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ, ધોરણ : ૧ થી ૫, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪  

શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય : ભાષાઓ, ધોરણ : ૬ થી ૮, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪  

શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય : ગણિત-વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૬ થી ૮, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪ 

શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૬ થી ૮, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪ 

શાળા કક્ષાની સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓના સ્પર્ધાત્મક આયોજન "કૌશલ્ય પર્વ - ૨૦૧૪" ની માર્ગદર્શિકા  

કૌશલ્ય પર્વ અને જ્ઞાન સપ્તાહ અંતર્ગત કરવાની પ્રવૃત્તિઓ માટે મૂલ્યાંકન પત્રકો : ૧ થી ૫  

કૌશલ્ય પર્વ અને જ્ઞાન સપ્તાહ અંતર્ગત કરવાની પ્રવૃત્તિઓ માટે મૂલ્યાંકન પત્રકો : ૬ થી ૮  

ગુણોત્સવ : વચન, લેખન, ગણન માર્ગદર્શિકા (વિવિધ ફ્રેમ) ધોરણ - ૩ 
ગુણોત્સવ : વચન, લેખન, ગણન માર્ગદર્શિકા (વિવિધ ફ્રેમ) ધોરણ - ૪
ગુણોત્સવ : વચન, લેખન, ગણન માર્ગદર્શિકા (વિવિધ ફ્રેમ) ધોરણ - ૫
ગુણોત્સવ : વચન, લેખન, ગણન માર્ગદર્શિકા (વિવિધ ફ્રેમ) ધોરણ - ૬
ગુણોત્સવ : વચન, લેખન, ગણન માર્ગદર્શિકા (વિવિધ ફ્રેમ) ધોરણ - ૭
ગુણોત્સવ : વચન, લેખન, ગણન માર્ગદર્શિકા (વિવિધ ફ્રેમ) ધોરણ - ૮

ઈ-કન્ટેન્ટ ધોરણ : ૫,૬,૭,૮ માર્ગદર્શિકા  

5 ટિપ્પણીઓ: