આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

ફોન્ટગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટ   GUJARATI UNICODE FONT

એરીઅલ યુનિકોડ એમએસ ફોન્ટ 
અમદાવાદ યુનિકોડ ફોન્ટ 
આકાર યુનિકોડ ફોન્ટ 
બાલુભાઈ રેગ્યુલર યુનિકોડ ફોન્ટ 
ભાવનગર યુનિકોડ ફોન્ટ 
ભૂજ યુનિકોડ ફોન્ટ 
એકત્ર યુનિકોડ ફોન્ટ 
ફરસાણ રેગ્યુલર યુનિકોડ ફોન્ટ 
હિન્દ વડોદરા રેગ્યુલર યુનિકોડ ફોન્ટ 
હિન્દ વડોદરા સેમીબોલ્ડ યુનિકોડ ફોન્ટ 
લોહિત ગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટ 
મોગરા રેગ્યુલર યુનિકોડ ફોન્ટ 
મુક્તાવાણી રેગ્યુલર યુનિકોડ ફોન્ટ 
પદ્મા યુનિકોડ ફોન્ટ 
રાજકોટ યુનિકોડ ફોન્ટ
રાસા રેગ્યુલર યુનિકોડ ફોન્ટ 
રાસા સેમીબોલ્ડ યુનિકોડ ફોન્ટ 
રેખા યુનિકોડ ફોન્ટ 
સકલ ભારતી ગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટ 
શ્રીખંડ યુનિકોડ ફોન્ટ 
સુરત યુનિકોડ ફોન્ટ 
વડોદરા યુનિકોડ ફોન્ટ
વિજ્યા યુનિકોડ ફોન્ટ

અખંડ ગુજરાતી બ્લેક યુનિકોડ ફોન્ટ
અખંડ ગુજરાતી સેમીબોલ્ડ યુનિકોડ ફોન્ટ
ભાસ્કર ગુજ ઇન્ટ્રો યુનિકોડ ફોન્ટ
ભાસ્કર ગુજ હેડ યુનિકોડ ફોન્ટ
દિવ્ય ભાસ્કર યુનિકોડ ફોન્ટ
કુમાર વન આઉટલાઈન યુનિકોડ ફોન્ટ
કુમાર વન યુનિકોડ ફોન્ટ
નોટો સન્સ ગુજરાતી યુઆઈ યુનિકોડ ફોન્ટ
નોટો સેરીફ ગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટ
શ્રી ગુજ ઓટીએફ 0750
શ્રી ગુજ ઓટીએફ 0754
શ્રી ગુજ ઓટીએફ 0760
શ્રી ગુજ ઓટીએફ 0768
શ્રી ગુજ ઓટીએફ 0770

તમામ ગુજરાતી ફોન્ટ એક જ PDF ફાઈલમાં સાચવી રાખવા માટે  :  ડાઉનલોડ કરોહિન્દી યુનિકોડ ફોન્ટ हिन्दी यूनिकोड फॉन्ट HINDI UNICODE FONT

Akshar Unicode
Amita
Aparajita
Arya 
BalBharatiDev05 
Baloo 2 Medium
gargi 
Karma Regular
Kokila 
Martel Heavy 
Modak
Poppins
Rozha One
Sahadeva
Sanskrit 2003
Sarpanch
Siddhanta
Sura
Teko Regular
Tillana
Yantramanav 
Yatra One

તમામ હિન્દી ફોન્ટ એક જ PDF ફાઈલમાં સાચવી રાખવા માટે  :  ડાઉનલોડ કરો 

6 ટિપ્પણીઓ: