આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

શાળા પરિવાર


નામ : ભરતકુમાર લાલજીભાઈ ચૌહાણ 

હોદ્દો : આચાર્ય (HTAT)

વતન : ધંધુકા, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ 

લાયકાત : M.A., M.Ed., GSET

જન્મતારીખ : ૧૮/૦૬/૧૯૮૪

ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૦૫/૦૯/૨૦૧૧

શાળામાં દાખલ તારીખ : ૧૪/૦૮/૨૦૧૪


નામ : ઈશ્વરભાઈ શામજીભાઈ જમોડ 

હોદ્દો : મદદનીશ શિક્ષક 

વતન : જાળિયા, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ 

લાયકાત : S.S.C., P.T.C.

જન્મતારીખ : ૧૯/૧૨/૧૯૬૩

ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૧૪/૦૭/૧૯૮૪

શાળામાં દાખલ તારીખ : ૧૦/૧૧/૧૯૯૮


નામ : આબેદાબેન અભરામભાઈ ખટુંબરા

હોદ્દો : મદદનીશ શિક્ષક 

વતન : ધંધુકા, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ 

લાયકાત : S.S.C., P.T.C.

જન્મતારીખ : ૦૧/૦૩/૧૯૬૮

ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૦૩/૦૨/૧૯૯૪

શાળામાં દાખલ તારીખ : ૨૭/૦૭/૨૦૦૫નામ : વનરાજસિંહ સરતાનસિંહ પરમાર 

હોદ્દો : મદદનીશ શિક્ષક

વતન : બાવળા, જિ.અમદાવાદ  

લાયકાત : S.S.C., P.T.C.

જન્મતારીખ : ૨૭/૦૯/૧૯૭૫

ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૨૫/૦૧/૧૯૯૯

શાળામાં દાખલ તારીખ : ૧૯/૧૧/૨૦૦૮નામ : જીવરાજભાઈ ભીખાભાઈ રોચિયા 


હોદ્દો : મદદનીશ શિક્ષક 


વતન : બગોદરા, જિ.અમદાવાદ 


લાયકાત : M.A., P.T.C.


જન્મતારીખ : ૧૦/૦૮/૧૯૭૯


ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૨૯/૦૬/૧૯૯૯


શાળામાં દાખલ તારીખ : ૨૫/૧૧/૨૦૦૮


નામ : શિલ્પાબેન પ્રતાપભાઈ પટેલ 


હોદ્દો : મદદનીશ શિક્ષક 


વતન : સુધાવાડી 


લાયકાત : H.S.C., P.T.C.


જન્મતારીખ : ૦૬/૦૭/૧૯૮૪


ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૧૫/૦૩/૨૦૦૭


શાળામાં દાખલ તારીખ : ૨૦/૦૪/૨૦૧૦નામ : નિલેશભાઈ શામજીભાઈ પરાલિયા

હોદ્દો : મદદનીશ શિક્ષક 

વતન : ગુંજાર, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ 

લાયકાત : M.Sc., B.Ed.

જન્મતારીખ : ૩૧/૦૭/૧૯૮૬

ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૦૫/૦૭/૨૦૧૦

શાળામાં દાખલ તારીખ : ૦૫/૦૭/૨૦૧૦

નામ : અનિલકુમાર ઈશ્વરભાઈ જમોડ 

હોદ્દો : મદદનીશ શિક્ષક 

વતન : જાળિયા, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ 

લાયકાત : M.A., B.Ed.

જન્મતારીખ : ૩૧/૦૩/૧૯૮૭

ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૦૫/૦૭/૨૦૧૦

શાળામાં દાખલ તારીખ : ૦૫/૦૭/૨૦૧૦

નામ : ચિંતનભાઈ ગિરીશચંદ્ર જોધાણી 

હોદ્દો : વિદ્યાસહાયક 

વતન : બરવાળા, તા.બરવાળા, જિ.બોટાદ 

લાયકાત : M.Com., B.Ed.

જન્મતારીખ : ૨૭/૦૭/૧૯૮૬

ખાતામાં દાખલ તારીખ : ૨૪/૦૮/૨૦૧૩

શાળામાં દાખલ તારીખ : ૨૪/૦૮/૨૦૧૩

5 ટિપ્પણીઓ: