આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

પ્રવૃત્તિ 1. ગુજરાતી, ધોરણ : ૬, પ્રથમ સત્ર, કવિ-લેખક શબ્દ ચોરસ 
 2. ગુજરાતી, ધોરણ : ૬, દ્વિતીય સત્ર, કવિ-લેખક શબ્દ ચોરસ 
 3. ગુજરાતી, ધોરણ : ૭, પ્રથમ સત્ર, કવિ-લેખક શબ્દ ચોરસ 
 4. ગુજરાતી, ધોરણ : ૭, દ્વિતીય સત્ર, કવિ-લેખક શબ્દ ચોરસ 
 5. ગુજરાતી, ધોરણ : ૮, પ્રથમ સત્ર, કવિ-લેખક શબ્દ ચોરસ 
 6. ગુજરાતી, ધોરણ : ૮, દ્વિતીય સત્ર, કવિ-લેખક શબ્દ ચોરસ 
 7. મહાપુરુષના નામ શોધો : શબ્દ ચોરસ 
 8. વડાપ્રધાનના નામ શોધો : શબ્દ ચોરસ 
 9. રાષ્ટ્રપતિના નામ શોધો : શબ્દ ચોરસ 
 10. ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ - ૧ 
 11. ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ - ૨
 12. ઘડિયાળમાં કેટલાં વાગ્યા છે જુઓ અને લખો : ભાગ - ૩
 13. માનવ શરીરના અંગોના નામ મૂળાક્ષરના ક્રમમાં ગોઠવો 
 14. પક્ષીઓના નામ મૂળાક્ષરના ક્રમમાં ગોઠવો 
 15. પક્ષીઓને ઓળખો અને સામેના ખાનામાં નામ લખો 
 16. વર્ગીકરણ કરો : પશુ, પક્ષી, પ્રાણીઓના નામ 
 17. ચાલો એ,બી,સી,ડી શીખીએ 
 18. ઊડવાની ક્ષમતા ધરાવતા પક્ષીઓ પર વર્તુળાકાર નિશાની કરો 
 19. અલગ પડતા ચિત્ર પર ચોકડીની નિશાની કરો 
 20. 1 થી 100 અંગ્રેજી અંકોની ઓળખ : ફ્લેશકાર્ડ દ્વારા 
 21. ઘડિયાળ જોતા શીખવો : ફ્લેશકાર્ડ દ્વારા 
 22. ૧૦ ની કરામત (આડી લીટીનો જવાબ ૧૦)
 23. સુડોકુ (૧ થી ૪ સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને ભરો)
 24. જોડકાં જોડો : ગાણિતિક આકારો 
 25. ખૂટતા અક્ષરો લખો : ABCD
 26. એ.બી.સી.ડી. સાપ : ખૂટતા અક્ષર લખો 
 27. એ.બી.સી.ડી. માં આવતા વધારાના અક્ષર પર ચોકડી કરો 
 28. એ.બી.સી.ડી. જોડી ફૂલ બનાવો 
 29. એ.બી.સી.ડી. જોડી માછલી બનાવો 
 30. રાજ્યના નામ શોધો : શબ્દ ચોરસ (પઝલ) ભરત પટેલ 
 31. જિલ્લાના નામ શોધો : શબ્દ ચોરસ (પઝલ) ભરત પટેલ 
 32. રેખાંકનવાળા ચિત્રો : પ્રાણીઓના ચિત્રો ૩૫ (રંગપૂરણી કરવા માટે) 
 33. રેખાંકનવાળા ચિત્રો : પક્ષીઓના ચિત્રો ૩૫  
 34. રેખાંકનવાળા ચિત્રો : ફળના ચિત્રો ૧૭  
 35. રેખાંકનવાળા ચિત્રો : ફૂલના ચિત્રો ૪૦  
 36. રેખાંકનવાળા ચિત્રો : ટપકાં જોડી ચિત્ર બનાવો ૪૫  
 37. ફૂલના પાંદડામાંથી બનાવેલ પક્ષીઓના ચિત્રો  
 38. હાથની કલાકૃતિ (હાથ પર પેઈન્ટીંગ કરેલ કલાકૃતિ)  
 39. એ.બી.સી.ડી. ટપકાંવાળી (ટપકાં જોડી એ.બી.સી.ડી.પૂર્ણ કરો) 
 40. એ.બી.સી.ડી. લખતાં શીખીએ  
 41. એ.બી.સી.ડી.માં કલર પૂરીએ  
 42. ગુજરાતી કક્કો ચાલો કલર પૂરીએ  
 43. એ.બી.સી.ડી. ટોય ટ્રેન કલરિંગ પેજ બુક  
 44. એ.બી.સી.ડી.માં કલર પૂરીએ (હાથી) 
 45. કાર્ટૂન ચિત્રોમાં કલર પૂરીએ  
 46. એ.બી.સી.ડી. સાઈન લેંગ્વેજ  દ્વારા સમજાવો  
 47. અંગૂઠાની છાપ દ્વારા વિવિધ આકૃતિઓ બનાવવી  
 48. પ્રાણી પોથી (૩૨ પ્રાણીઓના ચિત્રો)  
 49. પક્ષી પોથી (૧૮ પક્ષીઓના ચિત્રો) 
 50. શાકભાજી પોથી (૩૬ શાકભાજીના ચિત્રો) 
 51. ફળ પોથી (૨૫ ફળના ચિત્રો) 
 52. શબ્દચિત્ર : શ્રી એચ.વી.ગોહેલ 
 53. 1 to 100
 54. ABCD
 55. ગુજરાતી કક્કો - ૧
 56. ગુજરાતી કક્કો - ૨
 57. ગુજરાતી કક્કો - ૩
 58. ગુજરાતી બારાક્ષરી - ૧
 59. ગુજરાતી બારાક્ષરી - ૨
 60. ગુજરાતી બારાક્ષરી - ૩
 61. ગુજરાતી બારાક્ષરી - ૪ 
 62. ગુજરાતી વારના નામ 
 63. અંગ્રેજી વારના નામ 
 64. ગુજરાતી-અંગ્રેજી વારના નામ 
 65. અંગ્રેજી-ગુજરાતી વારના નામ  
 66. ગુજરાતી મહિના 
 67. અંગ્રેજી મહિના 
 68. ગુજરાતી કક્કો લખતાં શીખો
 69. પક્ષીઓને ઓળખો અને નામ બોલો
 70. પક્ષીઓના નામ પૂર્ણ કરો
 71. પક્ષીઓના નામ લખો
 72. પક્ષીઓને ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે)
 73. પક્ષીઓને ઓળખો અને નામ લખો (ખાલી જગ્યા)
 74. પ્રાણીઓને ઓળખો અને નામ બોલો
 75. પ્રાણીઓના નામ પૂર્ણ કરો
 76. પ્રાણીઓના નામ લખો
 77. પ્રાણીઓને ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે)
 78. પ્રાણીઓને ઓળખો અને નામ લખો (ખાલી જગ્યા)
 79. ફળ ઓળખો અને નામ બોલો 
 80. ફળના નામ પૂર્ણ કરો 
 81. ફળના નામ લખો 
 82. ફળ ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે) 
 83. ફળ ઓળખો અને નામ લખો (ખાલી જગ્યા) 
 84. શરીરના અંગો ઓળખો અને નામ બોલો 
 85. શરીરના અંગોના નામ પૂર્ણ કરો
 86. શરીરના અંગોના નામ લખો
 87. શરીરના અંગો ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે)
 88. શરીરના અંગો ઓળખો અને નામ લખો (ખાલી જગ્યા)
 89. કક્કાના અક્ષર મુજબ બંધ બેસતાં ચિત્ર સાથે જોડો 
 90. કક્કાના અક્ષર અને શબ્દ મુજબ બંધ બેસતાં ચિત્ર સાથે જોડો
 91. કક્કાના અક્ષર અને શબ્દને બંધ બેસતાં ચિત્ર સાથે જોડો
 92. વાહન ઓળખો અને નામ બોલો 
 93. વાહન ઓળખો અને નામ પૂર્ણ કરો
 94. વાહનના નામ લખો 
 95. વાહન ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે)
 96. વાહન ઓળખો અને નામ લખો (ખાલી જગ્યા) 
 97. શાકભાજીને ઓળખો અને નામ બોલો
 98. શાકભાજીને ઓળખો અને નામ પૂર્ણ કરો
 99. શાકભાજીના નામ લખો
 100. શાકભાજીને ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે)
 101. શાકભાજીને ઓળખો અને નામ લખો (ખાલી જગ્યા) 
 102. ૧ થી ૧૦૦ અંકલેખન ગુજરાતી ડોટ સ્વરૂપે 
 103. પક્ષી અને પ્રાણી : ઓળખો અને નીચે નામ લખો
 104. પક્ષી અને પ્રાણી : ઓળખો અને યાદ રાખો 
 105. પક્ષી અને પ્રાણી : ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે) 
 106. પક્ષી અને પ્રાણી : પક્ષીને ઓળખો અને ખરાની નિશાની કરો
 107. પક્ષી અને પ્રાણી : ચાર પગ વાળા પ્રાણી પર વર્તુળની નિશાની કરો
 108. પક્ષી અને પ્રાણી : ચિત્ર જોઈ સાચા અક્ષર પર વર્તુળની નિશાની કરો
 109. ABCD 
 110. ABCD ચિત્ર ઓળખો અને નામ લખો 
 111. ABCD ચિત્ર ઓળખો અને નામ લખો ડોટ સ્વરૂપે 
 112. ABCD ઓળખો અને યાદ રાખો 
 113. ABCD ખૂટતા અક્ષર પૂર્ણ કરો
 114. ABCD પૂર્ણ કરો 
 115. ABCD જોડકાં જોડો
 116. શાકભાજી : ઓળખો અને યાદ રાખો 
 117. શાકભાજી : ઓળખો અને નામ લખો (ડોટ સ્વરૂપે) 
 118. શાકભાજી : ઓળખો અને નામ લખો 
 119. સરવાળા કરો ૧
 120. સરવાળા કરો ૨
 121. સરવાળા કરો ૩
 122. બાદબાકી કરો ૧
 123. ગુણાકાર કરો ૧
 124. ગુણાકાર કરો ૨
 125. ગુણાકાર કરો ૩
 126. ગુણાકાર કરો ૪
 127. ગુણાકાર કરો ૫
 128. ગુણાકાર કરો ૬
 129. ભાગાકાર કરો ૧
 130. ભાગાકાર કરો ૨
 131. ભાગાકાર કરો ૩
 132. મિક્સ દાખલા
 133. અંગ્રેજી સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો
 134. ઘડિયાળ જોતાં શીખો ૧ મિનિટ 
 135. ઘડિયાળ જોતાં શીખો ૫ મિનિટ
 136. ઘડિયાળ જોતાં શીખો ૧૫ મિનિટ
 137. ઘડિયાળ જોતાં શીખો ૩૦ મિનિટ
 138. ઘડિયાળ જોતાં શીખો ૬૦ મિનિટ
 139. ઘડિયાળમાં કાંટા દોરતાં શીખો ૧ મિનિટ 
 140. ઘડિયાળમાં કાંટા દોરતાં શીખો ૫ મિનિટ
 141. ઘડિયાળમાં કાંટા દોરતાં શીખો ૧૫ મિનિટ
 142. ઘડિયાળમાં કાંટા દોરતાં શીખો ૩૦ મિનિટ
 143. ઘડિયાળમાં કાંટા દોરતાં શીખો ૬૦ મિનિટ

29 ટિપ્પણીઓ:

 1. ખૂબ સરસ... આવુ નવું નવું ચોક્કસ પીરસતા રહેશો..

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. વાહ સાહેબ બધી જ ફાઇલ ખુબજ સરસ છે

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. મોટા તું મહાન છો
  આભાર યાર
  નિકુંજ સવાણી

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. ડોટ માટે ક્યાં ફોન્ટ વાપરો છો તે કહેજો સાહેબ
  બધા ડોક્યુમેન્ટ ખૂબ સરસ છે

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. વાહ સાહેબ તમારી કામગીરી શ્રેષ્ઠ છે

  જવાબ આપોકાઢી નાખો